KONTROLLBALANSRÄKNING – EN SNABB GENOMGÅNG

När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas – Våra revisorer Jens och Frida går igenom vad som gäller. 

Varför upprättar man en kontrollbalansräkning?
Företrädarna för ett aktiebolag har normalt inte personligt ansvar för bolagets skulder, vilket medför risker för aktieägare och fordringsägare. Kontrollbalansräkningen är till för att skydda fordringsägare från bolagsstyrelsens begränsade ansvar. Styrelsens ledamöter kan nämligen bli personligt betalningsansvariga om en kontrollbalansräkning inte upprättas. Med andra ord är det oerhört viktigt för styrelsen att ABLs regler efterlevs.

När ska man upprätta en kontrollbalansräkning?
Kontrollbalansräkningen ska upprättas genast när det finns ”skäl att anta” att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det är viktigt att notera att denna situation kan uppkomma när som helst under året och inte endast vid ett bokslut.

Hur upprättar man en kontrollbalansräkning?
Vid en kontrollbalansräkning kan tillgångarna värderas annorlunda. Exempelvis lager, inventarier, byggnader och andra tillgångar som man har i verksamheten skall värderas till försäljningsvärdet minus försäljningskostnaderna, och förbrukningsinventarier som kostnadsförts kan tas upp som tillgång. Detta kan leda till att balansräkningen värderas högre än under normala förhållanden.

Vad är revisorns roll?
Om det finns en revisor registrerad i bolaget så ska hen granska den upprättade kontrollbalansräkningen och lämna ett revisorsyttrande.

Vad är nästa steg?
Om det visar sig att det egna kapitalet inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, behöver inget mer göras och verksamheten kan fortgå.
Om däremot kontrollbalansräkningen visar på kapitalbrist ska styrelsen snarast kalla till bolagsstämma där man ska besluta huruvida bolaget ska fortleva eller likvideras. Beslutar bolagsstämman för att fortsätta verksamheten har man 8 månader på sig att återställa det egna kapitalet.

Har ni ytterligare frågor om reglerna kring kontrollbalansräkning kan ni kontakta oss på info@winthers.se eller kontakta oss