VARFÖR REVISION?

Revisorn har som huvuduppgift att utföra en oberoende granskning av ett företags årsredovisning, räkenskaper och företagsledningens förvaltning. Många företag som inte enligt lag måste ha en kvalificerad revisor väljer ändå att utse en oberoende revisor. Detta för att såväl ägare, långivare, kunder, leverantörer som anställda skall veta att en tillförlitlig granskning har gjorts. En väl utförd revision ger företaget en kvalitetsstämpel!

Det är inte bara på ägarledda företag vi på Winthers är duktiga utan vi har också lång erfarenhet av revision av publika bolag med IFRS redovisning samt ideella föreningar och stiftelser.

Det som vi tycker att vi skiljer oss mot andra är att vår huvudansvariga revisor är aktiv i hela revisionsprocessen och inte bara vid underskrift av revisionsberättelsen.

Helt enkelt ett bollplank.